Oldal kiválasztása

általános szerződési feltételek

SZERZŐDÉS TÁRGYA
A megbízási szerződés a Felek közötti szolgáltatás igénybevételét adja írásba. A szerződés a Felek közötti kiemelt együttműködés kereteit kívánja meghatározni. A szerződés azokat a feltételeket és körülményeket kívánja rögzíteni, amelyek mellett a Megbízó megrendeli a Megbízottól a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat.

A szerződő felek kijelentik, hogy a megbízási szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény PTK 6:272 § -6:280 § vonatkozó szabályai az irányadók.

SZERZŐDÉSKÖTÉS, HATÁRIDŐ, MEGBÍZÁS MENETE
Az első konzultáció alkalmával a megbeszélt feladatokat írásban rögzítésre kerülnek. Ha a Megbízó részéről a szerződés aláírása csúszik, úgy a megbeszélt határidő olyan mértékben változhat, hogy a már korábban más által lefoglalt időpontot nem érintheti. Amennyiben a Megbízott hibájából adódik csúszás, annak túlóra költségét a Megbízott állja.

A Megbízott a megbeszélt időpontokban és módon jelentést tesz a Megbízó felé a munka menetéről. Amennyiben kérdés és egyéb kérés merül fel, a szerződő felek írásban rögzítik. A feladat elvégzését követően a szerződő felek a teljesítés igazolás aláírásával, a Megbízó a díj kifizetésével, Megbízott a kész anyag átadásával tekinti befejezettnek a megrendelést.

MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
A Megbízó kötelessége, hogy a munkavégzéshez minden szükséges információt időben átadjon, a munka közben felmerülő kérdések lehető leggyorsabb és legpontosabb tisztázása elengedhetetlen a kívánt eredmény elérése érdekében.

 MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI
A munkát a legjobb tudása szerint elvégezni, minden rá bízott adatot és információt bizalmasan kezelni a Titoktartás pontban részletezett módon.
Ügyfélszolgálati órák:
Hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig. Szombat, vasárnap, ünnepnap csak sürgős esetben van rendelkezésre állás, és minden esetben felár kerül felszámításra.

ÁRAK
Az árak megbeszélés alapján és a megbízási szerződés mellékletben rögzítve kerülnek pontos meghatározásra.

MUNKAIDŐ MÉRÉSE
A munkaidő mérése és az elszámolás óradíja a Toggl applikációval történik. A munkaidő mérés során a nettó munkaidő kerül számolásra. Az egyéb tevékenységek ideje nem lesznek beleszámolva, mint pl: telefonálás más ügyben, technikai problémák elhárítása, ebédidő, egyéb szükségletekre fordított idő. Minden megkezdett 5 perc felszámolásra kerül.

TITOKTARTÁS
Megbízott, mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy minden rám bízott információt, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt vagy adatot ami a tudomásomra jutott, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Megbízó jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan kezelek, azokat harmadik személynek át nem adom, harmadik személynek (és /vagy a médiának) nyilatkozatot, az adatok tulajdonosának dokumentált engedélye nélkül nem teszek, magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem alkalmazom. Amennyiben más virtuális asszisztenssel közreműködve végzem a munkámat a titoktartási kötelezettség rájuk is vonatkozik. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség megbízási szerződésem megszűnését követően is terhel. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben.

MINŐSÉG, GARANCIA, JAVÍTÁS:
Munkámat a lehető legkörültekintőbb módon végzem, de így is előfordulhatnak hibák, amikért garanciát vállalok. Az általam vétett hibát a lehető leggyorsabban javítom, költségét én állom. Amennyiben nem tisztázott és szerződésben nem leírt dologban van kifogás, azt is javítom, de annak az árát meg kell fizetni. Utólagos reklamációt nem fogadok el, ezért minden esetben a munka átvétele során, de legfeljebb 3 munkanapon belül jelezni kell az észrevételeket.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A fizetés banki átutalással történik a Felek által előzetesen egyeztetett bankszámlára, 8 napos fizetési határidővel. Amennyiben rendszeres megbízásról van szó, abban az esetben a számlakibocsátás minden hónap utolsó munkanapján történik. Banki átutalás esetén fizetés csak akkor tekinthető teljesültnek, amikor a szolgáltatás ellenértéke a számlára megérkezik. Késedelmes fizetés esetén 2013. évi V. törvény erre vonatkozó szabályai az irányadók és az előző számla kiegyenlítéséig további munkavégzés nem történik. Hibás teljesítés, reklamáció esetén a Megrendelő a munka teljes elkészültéig az adott számlát nem egyenlíti ki.

VIS MAIOR ESETEK
Szerződő felek Vis maior (emberi erővel el nem hárítható események bekövetkezése) esetén átmenetileg mentesülnek aktuális kötelezettségeik teljesítése alól, azonban a rendkívüli körülmények megszűnésével kötelesek a lehető legrövidebb időn belül helyreállítani a jelen szerződésben foglalt viszonyokat. A Vis maior általános fogalma kiegészül azzal, hogy Megbízott részéről nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés bizonyítható módon megbetegedésére vagy a technikai eszközök üzemképtelenné válására vezethető vissza.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni. Ez esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A megszűnés előtt nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni, amennyiben a már teljesített pénzbeli ellenszolgáltatásnak megfelelő szolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli ellenszolgáltatás visszajár.